Info & Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mehndi Inspiration

Artikel 1 algemeen
1.1 De meeste artikelen op onze webshop zijn afkomstig uit India. Daarnaast verkoopt Mehndi Inspiration  ook een aantal artikelen die met de hand in Nederland zelf gemixt/ gemaakt worden. Omdat het handarbeid is zal geen van deze producten hetzelfde zijn.

Artikel 2 Prijzen en betalingen
2.1 Alle genoemde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, maar exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
2.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
2.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoer

3.4 Zodra de betaling door ons ontvangen zijn, zullen wij de bestelling zo spoedig mogelijk verwerken. U kunt ook contact met ons opnemen met uw vragen betreffende verzending d.m.v. het sturen van een e-mail naar info.mehndiinspiration@gmail.com. ing daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 3 Verzenden en Retourneren  
3.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 3.2 Uw bestelling (indien op voorraad) wordt binnen 5 werkdagen (indicatief) na ontvangst van uw betaling door Mehndi Inspiration verzonden.
3.3 Verzendkosten zijn de kosten voor frankering en verpakking. De verzendkosten hangen af van het gewicht en formaat van uw bestelling en worden automatisch vermeld in de webshop. Mehndi Inspiration is niet verantwoordelijk voor de verzending van een bestelling. De verzending wordt gedaan door PostNL. Ook voor diefstal, beschadiging of zoekraken van een bestelling is Mehndi Inspiration niet verantwoordelijk.
3.4 Zodra de betaling door ons ontvangen zijn, zullen wij de bestelling zo spoedig mogelijk verwerken. U kunt ook contact met ons opnemen met uw vragen betreffende verzending d.m.v. het sturen van een e-mail naar info.mehndiinspiration@gmail.com.
3.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats- en tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
3.6 Binnen 8 dagen na ontvangst van uw bestelling kunt u, indien u niet tevreden bent over het artikel, uw bestelling retourneren of ruilen. Stuurt u binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling een mailtje naar info.mehndiinspiration.nl en laat ons weten waarom u het desbetreffende artikel wilt retourneren of ruilen.

Let op: artikelen kunnen alleen geruild of geretourneerd worden indien de artikelen in originele staat verkeren, ongebruikt zijn, de verpakking ongeopend is en het geen artikel betreft dat in opdracht voor u is gemaakt. Artikelen gemaakt in opdracht kunnen dus niet geruild en/of geretourneerd worden.

Het desbetreffende artikel kunt u retour zenden naar onderstaand adres:
Mehndi Inspiration
Von Zesenstraat 135
1093 AV Amsterdam

De verzendkosten van deze retourzending zijn voor uw rekening. U bent verantwoordelijk voor voldoende frankering op de retourzending, indien dit niet het geval is, behoudt Mehndi Inspiration zich het recht voor om de retourzending te weigeren. Zodra Mehndi Inspiration de retourzending heeft ontvangen, wordt het aankoopbedrag exclusief verzendkosten, binnen 2 weken teruggestort. Mehndi Inspiration behoudt zich het recht toe om geretourneerde producten te weigeren of om niet het volledige aankoopbedrag terug te storten indien het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of door toedoen van de klant of door retourzending beschadigd is.

Artikel 4 Tevredenheid 
4.1 Onze webshop streeft ernaar om u, als klant, 100% tevreden te stellen door middel van onze service en de kwaliteit van onze producten. Indien u ergens niet tevreden over bent, dan stelt Mehndi Inspiration het zeer op prijs dat u dit kenbaar maakt via info.mehndiinspiration@gmail.com. Uiteraard ontvangt u hierop een reactie van ons terug.

Artikel 5 Privacy
5.1 Uw persoonlijke gegevens worden door onze webshop alleen gebruikt voor bestellingen. Onze webshop respecteert uw privacy en zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Onze webshop stelt zich niet aansprakelijk voor schade, zowel lichamelijk als materieel toegebracht door het gebruik van onze artikelen. Artikelen die uitleg behoeven, zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing of van verwijzing naar gebruiksaanwijzing op onze website. Wij raden u aan deze op te volgen. Indien u vragen heeft over het gebruik van één van onze producten kunt u te alle tijden contact opnemen d.m.v. het sturen van een mail naar info.mehndiinspiration@gmail.com.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diverse
8.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.4 Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 Klachtenregeling
10.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.4 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Mehndi Inspiration staat ingeschreven bij de Kvk onder nummer: 65786785

BTW nummer: 146897730

Volg ons op Social Media